Biavler menu

Vedtægter

Vedtægter for Malt Herreds Biavlerforening

§ 1. Navn og tilhørsforhold Stk. 1. Foreningens navn er: Malt Herreds Biavlerforening Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Vejen Kommune. Stk. 3. Foreningen er medlem af: Danmarks Biavlerforening

§ 2. Formål

a. Foreningen Malt Herreds Biavlerforening ønsker at støtte og fremme interessen for biavl. b. Ved afholdelse af kurser, skolebigård, møder og udstillinger for såvel medlemmer som ikke

medlemmer for at udbrede et større kendskab til biavl, her under biernes sundhed. c. At give kendskab om de bestøvende biers gavnlige og nødvendige effekt på naturen.

§ 3. Organisation Foreningen Malt Herreds Biavlerforening overordnede ledelse er generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Generalforsamlingen vælger:

• En bestyrelse på 5 personer

• 1 suppleant for bestyrelsen

• 1 revisor Valg til bestyrelsen sker for en periode på 2 år, således at mindst 2 personer er på valg hvert år. Revisor og suppleant er på valg hvert år.

§ 4. Generalforsamlingen Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel gennem e-mail eller ved brev. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af september måned.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 5. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af Formanden senest en uge før

generalforsamlingen). 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget 7. Fastsættelse af kontingent 8. Valg (Jf. § 3) 9. Eventuelt

§ 5. Foreningens Malt Herreds Biavlerforenings bestyrelse Malt Herreds Biavlerforenings daglige ledelse forestås af bestyrelsen (Jf. § 3). Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen uddelegerer den daglige drift til et forretningsudvalg, som består af formand, næstformand og kasserer. Kasserer udarbejder regnskab og budget. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen kan sammensætte samarbejdsgrupper af medlemmer, der kan varetage forskellige opgaver i foreningen. Tegningsret for foreningen har formanden.

§ 6. Medlemskab Som medlem kan enhver optages, som har interesse i at støtte foreningens formål. Medlemskab er bindende for et år ad gangen.

§ 7. Kontingent/finansiering De årlige kontingenter godkendes af generalforsamlingen. Malt Herreds Biavlerforening søges herudover finansieret ved salg af honning, sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

§ 8. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Der skal være 14 dage mellem generalforsamlingerne. (Hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen).

§ 9. Ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen ønsker det. Indkaldelse sker, hvis 1/3 af medlemmerne ønsker det og senest 4 uger efter anmodning. Indkaldelse sker under samme betingelser, som anført i § 4. Dagsorden skal motiveres.

§ 10. Regnskab Regnskabsåret for Malt Herreds Biavlerforening er kalenderåret 1. september til 31. august

• Bestyrelsesmedlemmer eller foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens gæld.

• Foreningen er en selvstændig juridisk ”person”, og den hæfter for sine egne forpligtelser.

• Hvis Foreningens formue kommer under kr. 5000,00 skal kasserer straks indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde med dette punkt på dagsordenen.

§ 11. Opløsning Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 af foreningens fremmødte medlemmer på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Der skal være 14 dage mellem generalforsamlingerne. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

Malt Herreds Biavlerforening er stiftet den 28. oktober 1976 Således vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 24. september 2015