Skolebigården

Følg vores bier via stadevægt

Vi har fra juni 2022 fået to stadevægte i skolebigården, da vi er gået med i et 3 årigt projekt under Danmarks biavlerforening. 

Projektet skal kort fortalt give os viden om biernes fødegrundlag og indbringning fra forskellige steder i det danske landskab.

Vi vil i løbet af 2023 lave en specifik underside som viser nogle af resultaterne.


Forløbig kan du følge vægten på to familier i Skolebigården. Følg nedenstående link til vægtene:


Vejen 1: https://mybees.buzz/B984


Vejen 2:  https://mybees.buzz/3E54


Forårs honningen er slynget og snart på glas

Gang i slyngen og skrællebord

Lørdag den 11. juni fik vi høstet og slynget honningen fra Skolebigården. Det gik stille og roligt og med god hjælp fra foreningens bikursister og medlemmer. Honningen var let medgørlig. I år var de der ca. 2 km til nærmeste rapsmark, så honingen  bar præg deraf (på den gode måde).

Da vi i år havde en vægt på den ene familien, havde vi muligheden for at se hvor meget den ene familie gav.  Såmænd ca. 17,5 kg honning inkl. skrællevoks. Det var sjovt at følge på vægten.

Du kan også følge Vejen vægten på My Bees.dk  Vælg perioden 10 - 12 juni og man kan se at vi har høstet honningen og igen påsat magasinet med de slyngede rammer.

Mandag podes honningen og så kommer den på glas snart den er klar.

Tak til jer der deltog. Vi havde en hyggelig dag.

Pollenprøver fra skolebigården de næste tre år

Skolebigården deltager i en 3 årig undersøgelse af bl.a. pollen indsamlingen i bifamilierne.  Derfor høstede vi pollen fra to familier over weekenden den 11-12/6.  Billedet viser det indsamlede pollen fra to bifamilier. Spændende at sammensætningen af pollen bestemt ikke er ens. Prøve nr. 2 ser farvemæssigt lagt mere divers ud.

Når sæsonen er ovre bliver pollenprøverne bestemt på en laboratorium i Portugal.  Når vi får pollenresultaterne, viser vi dem på hjemmesiden.

Ud over pollen undersøges honningindtaget via en digitalvægt, der undersøges for varroa i biprøver, noteres bistyrke m.m. 

Ialt 10 bigårde skal planmæssigt indgå i projektet, som styres fra Danmarks biavler forening. Finansiering af projektet er hentet hjem fra Promillefonden.

Vi er glade for at vi er kommet med i projektet og det kan give os mere viden om vores bifamilier og området som de trækker i.

Pollenresultater fra skolebigården 2022

Vi har fået resultatet af pollenanalyserne fra 2022. Her er et kik til maj prøverne. Herunder ses hvad henholdsvis familie 1 og 2 har trukket på den 8.,15 og 29. maj. Man kan f.eks. se at raps dominerer som forventet og Ahorn øger sidste halvdel af maj. Men også at de to familier ikke har fuldstændig ens pollenvalg/fokus.

Overvågningsbigård fra 2017

Fra 2017 blev vores bigård omfattet som overvågningsbigård.

Det omfatter at vi i løbet af sæsonen indberetter oplysninger om :

  • Overvågning af gængse bisygdomme som kalkyngel, deform vingevirus og bipest.
  • Varroakontrol (mideoptælling) og stadebille,
  • samt hvepsefælder med optælling og kontrol for om den gulbenede hveps er invaderet.
  • Derudover er der i år udtaget DNA prøver , som sammenstilles med de indsamlede overvågningsdata (vinter dødelighed m.m.)

Det kræver noget mere arbejde i bigården, men indgår også i begynderkurset, så fokus på bla bisygdomme bliver mere håndgribeligt.