Biavler menu

Ondartet bipest i DK

Bipest noget udbredt i 2020

Et kig i bigårdsregisteret her først i november, viser desværre at sæsonen 2020 var præget af en opblomstring af bipest i store dele af landet (se billedet herunder). Desværre også hos os lokalt i Vejen Kommune.

Vi skal derfor være ektra opmærksomme i udvintringen 2021 og være opmærksomme på biernes tilstand.

Har du den mindste mistanke, så kontakt straks den lokale biinspektør.

Sådan holder du pesten fra bigården (så har du gjort hvad du kunne)

DBF anbefaler at udskifte tavlerne jævnligt og at yngeltavler ikke bruges mere end én sæson ad gangen. Dette har den samme effekt som en enkelt omsætning. God byggeaktivitet og udskiftning af voks er sygdomsforebyggende.

Det anbefales:

* at placere bifamilier i områder med et godt nektartræk og en god pollenforsyning i hele biavlssæsonen,

* at skifte yngeltavlerne ud hvert år,

* at skifte til dronninger fra pesttolerante bistammer,

* at rengøre biavlsmateriellet,

* samt at fodre bifamilier i perioder, hvor der er dårligt nektartræk

Bipest udbrud 2020.

Færre udbrud af bipest

Kigger du ind på det Centrale bigårdsregister ser det ud til at udviklingen fra 2011-2014 er forsat i positiv retning. Seneste opdatering er fra 2015, og der er ingen aktuelle udbrud !!!

Men kan det nu passe ? Og hvorfor er der ikke opdateret fra 2016 og 2017 ?

Du kan se aktuelle status på skadegørere https://cbr.pdir.dk.

Alvorlige skadegører august 2014

Hvad er ondartet bipest

Ondartet bipest er en af vore mest alvorlige yngelsygdomme. Den forårsages af den encellede bakterie Paenibacillus larvae.

Danmarks biavlerforening har en grundig beskrivelse af ondartet bipest: http://www.biavl.dk/biavl/sygdom-og-snylter/288-ondartet-bipest.html

Udvikling og udbredelse

Bipest tilfælde 2007-2013

I perioden 2007 til 2013 er udviklingen for nedadgående. I 2012 gik det desværre i den forkerte retning, men i 2013 er kun registeret 22 tilfælde. Det laveste i perioden 🙂. (Kilde: Offentlig Bisygdomsbekæmpelse ved Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi (AU)) 

Herunder kan du se i hvilke områder (postnumre) af Danmark ondartet bipest er registreret i henholdsvis 2011, 2012 og 2013.  Du kan ikke se de enkelte postnumre, men udbredelsen har været i henholdsvis 37, 27 og 18 postnumre. Kilde: https://djfextranet.agrsci.dk/sites/biforskning/offentligt/Sider/pest.aspx

Vi krydser fingre for en forsat positiv udvikling i 2014.

Bipest 2013 (18 postnumre)

Bipest 2012 (27 postnumre)

Bipest 2011 (37 postnumre)

Mistanke om ondartet bipest !!

Får du mistanke om ondartet bipest så kontakt straks din lokale biinspektør:

Ham finder du på det centrale bigårdsregister https://cbr.pdir.dk.

Forebyggelse

DBF anbefaler at udskifte tavlerne jævnligt og at yngeltavler ikke bruges mere end én sæson ad gangen. Dette har den samme effekt som en enkelt omsætning. God byggeaktivitet og udskiftning af voks er sygdomsforebyggende.

Det anbefales:

* at placere bifamilier i områder med et godt nektartræk og en god pollenforsyning i hele biavlssæsonen,

* at skifte yngeltavlerne ud hvert år,

* at skifte til dronninger fra pesttolerante bistammer,

* at rengøre biavlsmateriellet,

* samt at fodre bifamilier i perioder, hvor der er dårligt nektartræk