Biavler menu

Generalforsamling

Generalforsamling onsdag den 27. september 2023

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Malt Herred Biavlerforening.

Onsdag d. 27. september 2023 kl. 19.30

Sted: Riddersalen, på Herregården "Sønderskov" Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af Formanden senest en uge før generalforsamlingen).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg
Bestyrelsen: på valg er Kurt Oxlund (genopstilller ikke) og Karen Wichmann (genopstiller)

Suppleant: Valg af suppleanter

Revisor: på valg er Jens Larsen

9. Eventuelt

Vi skal have kåret årets honning, så husk et par glas honning til bedømmelsen. Honningen skal have edikette på der opfylder lovgivning. (Pris pr. glas til bedømmelse: kr.: 25,-)

Vi slutter med et par stykker smørrebrød og kaffe. Af hensyn til bestilling af smørrebrød, så send lige en sms til Ejvind Andersen senest den 23. september at du deltager.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling 22. september 2021

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Malt Herred Biavlerforening.

Onsdag d. 22. september 2021kl. 19.30

Sted: Riddersalen, på Herregården "Sønderskov" Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af Formanden senest en uge før generalforsamlingen).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg
Bestyrelsen: på valg er Flemming Sørensen og Kurt Oxlund og Kalle Klockmann (genopstilller ikke)

Suppleant: på valg er Brian Frøstrup

Revisor: på valg er Jens Larsen

9. Eventuelt

Husk et par glas honning til honningbedømmelsen. Honningen skal have edikette på der opfylder lovgivning. (Pris pr. glas til bedømmelse: kr.: 25,-)

Vi slutter med et par stykker smørrebrød og kaffe.

Vel mødt.

Bestyrelsen

Referat generalforsamling 2020

Generalforsamling Malt Herreds biavlerforening
D. 23.9 2020.09.20

13 fremmødte medlemmer.

Dagsorden referat :
1. Dirigent: Kalle Klockmand valgt med applaus.
2. Referent: Kurt Oxlund
3. Formandens beretning: 28 medlemmer af DBF, 13 lokale medlemmer.
Vi har deltaget i Naturens dag (DN ) & biavlskonferensen i Middelfart ( 7. & 8. / 3. )
Dansk honning på programmet: Netto import til danmark 2515 t. Heraf 31,7 % fra Ukraine til ca. 10 kr pr. Kg. Tegn på forfalskning i 10% af importeret honning.
Bestøvningsværdien i DK mere værd en honningen.
Opfordring til køb af lokal honning, da det giver lokal bestøvning.
Covid 19 har sat præg på året – mange aflysninger af arrangementer ( fx. æblefestival & Jul på Sønderskov.
Året startede koldt, men 21.5. blev det varmt og bierne fik fart på—Udfordringer i skolebigården. Hedebølge kort efter myresyrebehandling. 2 famileier dannede dronningeceller. Vi har 4-5 produktionsfamilier og har kun blå & grønne dronninger. I alt 10 familier, hvoraf vi forventer at beholde de 6. Resten sælges fx. til nybegyndere.
Vi prøver at holde vinterdød nede på under 10%. På Sjælland var der sidste vinter en dødelighed på 30%
Der har været bipest i området.4-5 bigårde i området omkring Sønderskov ramt.Alt materiel skal blive på Sønderskov og der må ikke medbringes materiel.Besøg af biinspektøren, der ikke fandt bipest i skolebigården. Det har de haft i Tønder.
Igen i år har der været Bi sløjd. 8 meldte sig til rammeproduktion mv. Lokalet i Tirslund er til salg, men bi sløjd kommer på programmet alligevel et eller andet sted.
23.4. startede nybegynderne i skolebigården ( max 10 personer ). Teori foregik på nettet, fx ved at se de til lejligheden fremstillede videoer fra DBF.
Småfamilierne har klaret sig godt.7 nye dronninger. Det kolde forår gjorde at der var lidt mindre forårshonning end normalt. Der er derimod samlet godt med nektar til et godt stykke ind i august. Stor forskel på hvordan lynghonninghøsten har været.
Gourmet aften på Sønderskov udsat til d. 27.9. 39 tilmeldte i førdte omgang, men 4 har meldt fra.
3+ medlemmer opfordres til at deltage i kurserne med nybegyndere torsdage.
20.6. : Honning jordbær dag. 30 personer deltog i godt vejr.
15.8. Tur til Fanø: Hyggelig tur hvor vi bl.a så Stens nye slyngerum.
Aflysningerne gør det svært at sælge vores honning.
Husk at besøge vores hjemmeside.
Ejvind takkede alle for et godt samarbejde.
Beretningen blev godkendt.
4. Ingen indkomne forslag
5. Regnskab.
Flemming gennemgik det. Overskud 7026,45 kr. ( se bilag ). Største udgift : indkøb af nye bidragter. Der kommer udgift på 8750 kr til Gourfmet aften, så der er et faktisk underskud på ca. 1700 kr.
Regnskabet revideret af Jens Åge.
Regnskabet blev godkendt.
6. Budget:
Flemming gennemgik ( se bilag ).
Budget godkendt.
7. Lokalkontigent uændret til 150 kr. ( DBF kontingent også uændret til 710 kr )
Godkendt
8. Ejvind & Lars genvalgt. Brian genvalgt som suppleant. Jens Larsen genvalgt som revisor.
9. EVT:
Forslag om at nybegyndere kan købe familier fra skolebigården, såfremt der er familier i overskud.
Der var ikke familier i overskud i år, da vi selv havde brug for aflæggerfamilierne.Bestyrelsen vil være behjælplige med at skaffe familier til nybegyndere.

Indkaldelse til generalforsamling 23. september 2020

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Malt Herred Biavlerforening.

Onsdag d. 23. september 2020 kl. 19.30

Sted: Riddersalen, på Herregården "Sønderskov" Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup 

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag. (Forslag skal være modtaget af Formanden senest en uge før generalforsamlingen).

6. Fremlæggelse og godkendelse af budget

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg
Bestyrelsen: på valg er Ejvind Andersen og Lars Christensen

Suppleant: på valg er Brian Frøstrup

Revisor: på valg er Jens Larsen

9. Eventuelt

Husk et par glas honning til honningbedømmelsen. (Pris pr. glas til bedømmelse: kr.: 25,-)

Bestyrelsen

Referat generalforsamling 2019

Referat fra generalforsamling den 18. sep. 2019

Malt Herreds Biavlerforening

Ordinær generalforsamling:

Onsdag d. 18. september 2019 kl. 19.30

Sted: Riddersalen, på Herregården "Sønderskov" Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup

12 foreningsmedlemmer var mødt op.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

Jens Larsen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.

3. Valg af referent

Flemming Sørensen

4. Bestyrelsens beretning

Igen et år er gået. Sommeren 2019 var noget anderledes, og udfordrende end sidste år, specielt når vi tænker på dronninge-parring.

I foråret 2019 udvintrede vi 6 produktionsfamilier og 4 nye bifamilier.

Der blev solgt 3 af de nye bifamilier, og 1 blev sat sammen med "en lidt mindre af de gamle produktions-familier".

Dronningeparring i juni 2018 gik strygende, men så kom den danske sommer med en del blæst og regn - og mange dage på den forkerte side af 20°C

I juli er der rigtig mange (forhåbningsfulde) uparrede dronninger der ikke blev parret, eller alt for ringe parring.

Lige nu står der 6 produktions-bi-familier og 3 veludviklede nye "småfamilier" i skolebigården.

MEN -- lige efter afsluttet indvintring var der 3 af de gamle produktionsfamilier hvor der var med en ny uparret dronning - VEL - vi har senere haft en uges hedebølge,
så måske er der nu 3 nye parrede dronninger - ellers må vi tage det derfra"

Et forår med et par ugers kulde og nattefrost, gav noget mindre forårshonning end forrige år.

Juli-regn og blæst gav heller-ikke ret meget sommer- / sensommerhonningen - høsten er vel ca. som forventet, - ret ringe.

Det er ikke noget der er skidt, uden at det er godt for noget !Sommerens regn gav en imponerende lynghede. Lyngen blomstrede "som aldrig før" - et imponerende syn!

høj sol/ hedebølge i august gav så en lynghonning-høst "noget over forventning"

Vor involvering i Sønderskovs arrangementer gav god mulighed for at fortælle om bierne og blomsterne, og lidt om "De bestøvende insekter" samt vigtigheden af en god bestøvning af naturens flora.

Vor honning sælges overvejende ved disse arrangementer.

I 2018 gik honningsalget ret trægt, efterårets arrangementer på Sønderskov var regnfulde og med få besøgende.

De besøgende var meget interesseret i vore smagsprøver, men købelysten var ringe.

Historiefestival-arrangementet er aflyst, og der var tilsyneladende ikke den store købelyst ved de besøgende.

Honningen var dog udsolgt inden den nye produktion var klar.

Skolebigården har været godt besøgt i sommeren 2019.

Vore 13 bi-nybegyndere har fulgt "årets gang i bigården" med stor interesse, og eftersom "stort set alle" har et par bifamilier, har de overført teori til praksis.

Vi forsøgte at flytte bigårds-aktiviteterne til onsdag-aften, men der var forhindringer, idet havefolket har onsdag aften til møder m.v.

Via Danmarks Biavlerforening er Skolebigården tilmeldt projekt "Overvågnings-bigård" hvor vi ser efter bisygdomme, specielt kendetegn af ondartet bipest, sækyngel, kalkyngel og akut vingevirus.varroa-midetælling, via nedfaldsbakke og . ved udvaskning og flormelis tælling. Vi foretager udrensningstest og ser efter Den lille stadebille (billefælde) og endelig ser vi efter "den gulbenede hveps.

På DBF´s hjemmeside er vi også med i projekt "besøgs-bigård"

Jeg syntes dog ikke at det har bevirket flere besøgende.

Vi foretog honningslyngning onsdag d. 5. juni, og fik ca. 72 kg honning ud af det.

Lørdag d. 3. august var der igen slyngedag i containeren på Sønderskov, hvor der blev godt 40 kg. honning - der stadig er flydende.

Honningsalg 2019:

Butikken på Sønderskov aftager som sidste år, 50 glas a' 250 gr.

Derudover har vi solgt nogle 450 gr. glas ved honning-pandekage-jordbærdagen og ved "Naturens dag" i Jels Voldsted d. 8. september.

Ved Sønderskov-arrangementer præsenterer vi bierne og biernes produkter, herunder specielt honningen herfra.

Derfor er det overvejende Sønderskovhonning der sælges ved disse arrangementer,

men for at vise bredde af honningtyper har vi også ANDRE -egne honninger med i salgsboden.

Vi får også gjort nogle personer interesseret i bier og biavl - nogle ser vi så på næste års nybegynderkursus.

Vi håber på et godt honningsalg ved afterårets arrangementer på Sønderskov.

For at vise "det brede honningsortement" - har vi også egne honninger med ved Sønderskov arrangementerne.

Vi har igen haft et bredt vifte af tilbud i 2019:

Bi- sløjd, er nu afviklet for 3. år, og Carsten er ansvarlig for projektet.

Bi-træsløjd blev afviklet i 4-H - lokalet på Tirslundvej, over 7-8 aftner, hvor der hver aften var 6-7 deltagere.

Der har været mange tiltag, så som et trugstade, rammeproduktion reparation af trugstader og rammer m.m.m.

Ikke mindst er det sociale islæt i højsæde, Kaffepausen og smagsprøver af forskellige drikke, Mjød m.v. er en selvfølge.

Begynderkursus for nye biavlere er afholdt, de 5 teoriaftner i marts-april.

I år blev de 5 terori-aftner afviklet i riddersalen på Sønderskov.

Her har vi fået 13 nye medlemmer/ bivenner, som har fulgt "årets gang i skolebigården" meget entusiastisk.

Vores Gourmet-arrangement "Honning i køkkenet" blev afvikler fredag d. 5. april- med Lars som tovholder, aftenen var stor succes, med 69 deltagere.

Åbent - skolebigården: Langt overvejende med nybegynderne som deltagere.

Vi efterlyste, at 3+ biavlerne kunne deltage fra kl. 20 med social snak- over en kop kaffe eller en øl/ vand. Det blev ikke nogen succes.

onsdag d. 22. maj: Fælles arbejdsaften i skolebigården.

Dronningefremstiling: Vi prøvede det igen - uden succes.

Honningfratagning og honningens efterbehandling, onsdag d.12. juni:

Her var det nybegynderne der viste interesse.

Indholdet var selvfølgelig vigtigheden af, at slynge/ presse den modne honning, at vand% var passende og røringstemperaturen var omkring 14-17 °C

Hvordan man styrer krystalisering og hvordan man poder med en god forårshonning.

Bigårdsbesøg: Der har været 3 bigårdsbesøg i 2019:

Hos Pouls bier, I Botanisk have i Kolding og hos Lars i Egtved.

Der var uovertrufne forplejning ved disse gæste-besøg.

Honningslyngning, pandekager og jordbær - lørdag d. 22. juni.

"Honning-Jordbærdagen" - Egentlig et landsomfattende arrangement fra Danmarks Biavlerforening.

En herlig lørdag eftermiddag, hvor besøgstallet omkring 30 personer, burde være det dobbelte.

Der kom alligevel en del børnefamilier, som skulle prøve at slynge honning og bage pandekager over bål.

Vi har deltaget i Danmarks Biavlerforeings forskellige arrangementer.

Selvfølgelig formandsmødet og generalforsamlingen (lørdag d. 6. april), men også ved Biavlerkonferencen var vi repræsenteret.

Vi har været med i samarbejdet med SAGRO og "de grønne foreninger" omkring "Faunastriber / Faunapletter. - Vi har i den anledning delt ud af de overskydende frø.

Vi efterlyser, hvordan vi bliver mere synlige, hvordan får vi de ældre biavlere med??

I husker selvfølgelig at se ind på hjemmesiden www.maltherredsbiavler.dk, hvor vi har nyheder og opfølgning på de igangværende aktiviteter.

Til slut, en tak for samarbejdet i bestyrelse og med de hjælpende hænder i biavlerkredsen, en tak for et godt samarbejde med Sønderskov, og ikke mindst Sam i Naturskolen.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskabet, 2018/ 2019 og godkendelse af regnskabet

Regnskabet er godkendt. Lille overskud på 3200 kr.

6. Indkonme forslag

Ingen forslag indkommet.

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

Budget godkendt.

8. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet godkendt som uændret.

9. Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes §3).

På valg:

Flemming Sørensen, genvalgt

Marlene Ørum (Modtager ikke genvalg). Generalforsamlingen takkede Marlene for hendes arbejde.

Kurt Oxlund, genvalgt

Valg af suppleant:

På valg:

Brian Frøstrup genvalgt

Valg af revisor:

På valg:

Jens Larsen, genvalgt

10. Eventuelt

Faunastriber blev en succes og vi har forhåbentlig inspireret nogle andre til faunastriber. Vi forventer derfor at endnu flere faunastriber ser dagens lys i 2020. Tak for jeres indsats med udplantninger og formidling til naboer og bekendte.

Honningbedømmelsen.

Brian Frøstrup fik 1. og 2. plads. Ejvind fik 3. plads. Generelt gode honninger der var indleveret igen i år.

Indkaldelse til generalforsamling den 18. sep. 2019

Malt Herreds Biavlerforening

Ordinær generalforsamling: 

Onsdag d. 18. september 2019 kl. 19.30

Sted: Riddersalen, på Herregården "Sønderskov" Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup 

Dagsorden: 

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Bestyrelsens beretning

5. Fremlæggelse af regnskabet, 2018/ 2019 og godkendelse af regnskabet

6. Indkonme forslag /#

7. Fremlæggelse og godkendelse af budget.

8. Fastsættelse af kontingent

9. Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes §3).

På valg:

Flemming Sørensen

Marlene Ørum (Modtager ikke genvalg).

Kurt Oxlund

Valg af suppleant:

På valg:

Brian Frøstrup

Valg af revisor:

På valg:

Jens Larsen

    10. Eventuelt

    # (forslag skal være modtaget af formanden senest 1 uge før generalforsamlingen

    Husk et par glas honning til honningbedømmelsen.

    (Pris pr. glas til bedømmelse: kr.: 25,-)

            Bestyrelsen

Referat Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 -  REFERAT

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Malt Herred Biavlerforening:

Torsdag d. 20. september 2018 kl. 19.00

Sted:Riddersalen, på Herregården "Sønderskov" Sønderskovgårdsvej 2, 6650 Brørup

Dagsorden:

Velkomst

Formanden bød velkommen til de 14 fremmødte medlemmer.

1.Valg af dirigent

Jens Larsen blev dirigent og konstaterede herefter at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2.Valg af referent

Flemming Sørensen tog referat.

3.Formandens beretning

Igen et år er gået. 2017 var et underligt år for biavlerne i DK.

Honningsalget fra 2017 gik trægt, efterårets arrangementer på Sønderskov var regnfulde og med få besøgende.

Det betyder iøvrigt, at Historiefestival-arrangementet 2018 er aflyst.

Honningsalget ved "Jul på Sønderskov" gik også trægt.

For at få 2017-honningen solgt, deltog vi i bl. a. "Open By Night" i Vejen og "Plantebyttedagen" Kr. Himmefartsdag- m.v. - honningen fra sæson 2017 blev afhændet inden den nye produktion 2018 var klar.

De fleste biavlere oplevede dårlige dronninge-parringer, grundet den våde og kølige sommer i 2017.

Da vi nåede foråret 2018, var der yderligere et par bi-familier der var dronningeløse/uden æglæggende dronning.

Den dårlige parring af dronninger var problemfyldt for mange biavlere, således også i skolebigården. Efter indvintring 2017 var der gang i "nye dronningeceller" i et par familier.

Det resulterede i, at der kun blev udvintret  4 bifamilier i skolebigården i foråret 2018.

De 4 bi-familier har så udviklet sig til, at der nu igen er indvintret 10 bifamilier i skolebigården her i 2018.

Vi foretog honningslyngning lørdag d. 9. juni, og fik 84 kg honning ud af det.

Lørdag d. 21. juli var der igen slyngedag i containeren på Sønderskov.

Det gav "kun" 8 kg. sensommerhonning, som vi regner med at sælge som flydende honning ved efterårets arrangementer.

Honningsalg 2018:

Butikken på Sønderskov aftager de 50 glas a' 250 gr.

Derudover har vi solgt nogle 450 gr. glas ved honning-pandekage-jordbærdagen og ved "Naturens dag" i Åtte Bjerge d. 9. september.

Vi håber på et godt honningsalg ved afterårets arrangementer på Sønderskov.

For at vise "det brede honningsortement" - har vi egne honninger med ved Sønderskov arrangementerne, men vi har selvfølgelig ikke nogle private honningtyper med, der udbydes af  MHB.

Vi har igen  haft et bredt vifte af tilbud i 2018:

Bi- sløjd, er nu afviklet for 2. år, og Carsten er ansvarlig for projektet.

Bi-træsløjd blev afviklet i 4-H - lokalet på Tirslundvej, over 7-8 aftner, hvor der hver aften var 6-7 deltagere.

Der har været mange tiltag, så som et trugstade, rammeproduktion reparation af trugstader og rammer m.m.m.

Ikke mindst er det sociale islæt i højsæde, Kaffepausen og smagsprøver af forskellige drikke, Mjød m.v. er en selvfølge.

Begynderkursus for nye biavlere er afholdt, de 5 teoriaftner i marts-april, sammen med Vamdrup biavlerforening.

Her har vi fået 5 nye medlemmer/ bivenner, som har fulgt "årets gang i skolebigården" meget entusiastisk.

Vores Gourmet-arrangement "Honning i køkkenet" - som Bjørg stod for, blev igen afviklet med stor brav'our. (med 42 deltagere).

Åbenthus i skolebigården: Langt overvejende med nybegynderne som deltagere.

Vi efterlyste, at 3+ biavlerne kunne deltage fra kl. 20 med social snak- over en kop kaffe eller en øl/ vand. Det blev ikke nogen succes.

Vi har iøvrigt haft 2 skoleklasser i skolebigården her i 2018.

Dronningefremstiling: Som noget nyt har vi tilbudt dronninge-fremstilling ormelavning og cellebygning, tiltænkt biavlere 3+

Vi ormelavede 2 x 20 celler, den ene som 1-2-3 og den anden som "trykkoger" -cellebyggere.

Trykkogeren-cellebyggerne virkede bedst. det blev til en 50% succes -

1-2-3- cellebyggerne var ikke nogen succes, det gav ingen dronninger.

Der var 2-3 deltagere, heraf ingen 3+ biavlere.

Honningfratagning og honningens efterbehandling:

Her var det nybegynderne der viste interesse.

Indholdet var selvfølgelig vigtigheden af, at slynge/ presse den modne honning, at vand% var passende og røringstemperaturen var omkring 14-17 °C

Hvordan man styrer krystalisering og hvordan man poder med en god forårshonning.

Bigårdsbesøg: Aages bier i "Blomsterbrak-marken" på Kongeåvej 89.

Med efterfølgende grillpølser, øl/vand ved bålpladsen bag Folkehaven.

Her var der som sædvane, god tilslutning.


Honningslyngning, pandekager og jordbær:

"Honning-Jordbærdagen" - Egentlig et landsomfattende arrangement fra Danmarks Biavlerforening.

Selvom vi har haft en rekord-varm sommer, var der byger og blæst lige omkring

Sct. Hans. Besøgstallet blev straks reduceret i forhold til samme arrangement i 2017.

Der kom alligevel en del børnefamilier, som skulle prøve at slynge honning og bage pandekager over bål.

Vi har deltaget i Danmarks Biavlerforeings forskellige arrangementer.

Selvfølgelig formandsmødet og generalforsamlingen (d. 14. april), men også Biavlerkonferencen og "Varroa-tolerance" fredag eftermiddag d. 2.marts.

og DBF indtruktørkurser der er udbudt i årets løb, f. eks "Dronningeproduktion" og "Honningbedømmelse / -Sensorik".

Vi har været med i samarbejdet med SAGRO og "de grønne foreninger" omkring "Faunastriber / Faunapletter. - Den tørre sommer var just ikke med til at give succes her.

Vi efterlyser, hvordan vi bliver mere synlige, hvordan får vi de ældre biavlere med??

I husker selvfølgelig at se ind på hjemmesiden www.maltherredsbiavler.dk, hvor vi har nyheder og opfølgning på de igangværende aktiviteter.

Til slut, en tak for samarbejdet i bestyrelse og med de hjælpende hænder i biavlerkredsen, en tak for et godt samarbejde med Sønderskov, og ikke mindst Sam i Naturskolen.

Formandens beretning blev godkendt.

4.Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet, 2017/2018

Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kasseren. Der var et driftoverskud på 7146 kr.  Regnskabet blev godkendt.

5.Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

6.Fremlæggelse og godkendelse af budget 2018/2019

Kasseren fremlagde budgettet der viste et forventet driftoverskud. Budgettet blev efterfølgende godkendt.

7.Fastsættelse af kontingent

Baseret på foreningens sunde økonomi, forblev kontingentet uændret på de nuværende 150 kr.

8.Valg jf. paragraf 3

På valg:

Ejvind Andersen - genopstiller

Bjørg E. Klausen - modtager ikke genvalg.

Jakob Appel ønskede at stoppe i bestyrelsen efter et år, da han manglede tid til bestyrelsesarbejdet.

Ejvind Andersen blev genvalgt for en 2 årig periode.

Lars Christensen blev foreslået og valgt for en 2 årig periode.

Kurt Oxlund blev foreslået og valgt for en 1 årig periode.

Formanden takkede Bjørg og Jakob for deres indsats og bød de to nye bestyrelsesmedlemmer velkommen i bestyrelsen.

Valg af suppleant: 

Påvalg:  Brian Frøstrup.

Brialn blev genvalgt.

Valg af revisor:

På valg:

Jens Larsen og han blev genvalgt.

9.      Eventuelt

Der var umiddelbart opbakning til ideen og Poul bliver tovholder på ideen. Med backup fra bestyrelsen og naturligvis annoncering via hjemmesiden.

Poul Jørgensen foreslog at man lavede nogle bigårdsbesøg blandt foreningens medlemmer, som et ny tiltag.

Bestyrelsen tager kontakt med Poul, når programmet for 2019 klargøres.

Marlene fremlagde en "To do" liste for foreningen. Listen blev sendt rundt og mange gav tilsagn om hjælp.

Der blev opfordret til at man kunne bruge nogle at foreningens penge på flere nye bidragter til skolebigården. Bestyrelsen går videre med dette.

Herefter afsluttedes generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der honningbedømmelse. Ejvind Andersen løb af med førstepladsen med en lækker forårshonning. Generelt var de indleverede honninger af virkelig god kvalitet (dommernes udtalelse).


Den 20 september 2018

referent Flemming Sørensen

Referat Generalforsamlingen 21. september 2017

Velkomst:

Formanden bød velkommen til de 13 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent:

Jens Larsen valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt jf. vedtægterne.

Valg af referent:  

Flemming Sørensen

Bestyrelsens beretning:

Ejvind Andersen gav bestyrelsens beretning og gennemgik årets aktiviteter.

Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet, 2016/ 2017.

Marlene Ørum fremlagde regnskabet for 2016/2017, som udviste et underskud.   Underskuddet kunne især begrundes med et minimalt honningsalg, da der næsten ingen honning blev høstet  i 2016. Efter et par spørgsmål til nogle af udgiftsposterne blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag

– ingen indkomne forslag

Fremlæggelse og godkendelse af budget

Budgettet godkendt.

Fastsættelse af kontingent.

Ingen ændring.  150 kr i lokalkontingent, DBF 860 kr.

Valg af bestyrelse (jf. § 3)

På valg:

     Flemming Sørensen  - genvalgt

     Birte Schlüter udtrådte af bestyrelsen. TAK til Birte for indsatsen.

     Jakob Appel valgt som nyt bestyrelsesmedlem.

     Marlene Ørum - genvalgt

Valg af suppleant:

På valg:

     Brian Frøstrup - genvalgt

Valg af revisor:

På valg:

  Jens Larsen  - genvalgt.
  

Herefter afsluttes generalforsamlingen.

Honningbedømmelsen 2017

1. Pladsen gik til Bjørg Esbelund for super fin sommerhonning.  tillykke

2. og 3. plads gik til Brian Frøstrup. Også tillykke med den dobbel medalje høst.

Generalforsamling 2016

Formanden bød velkommen til generalforsamling 2016. Der var 14 fremmødte medlemmer.

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Fremlæggelse af regnskabet, 2015/ 2016

6. Indkomne forslag.   2. behandling af vedtægtsændring

7. Valg af bestyrelse På valg: Bjørg E. Klausen og Ejvind Andersen

8. Valg af suppleant: På valg: Brian Frøstrup

9. Valg af revisor: På valg: Jens Larsen

Referat

1.     Velkomst

2.     Ordstyrer Søren Dansbo

3.     Referent Flemming Sørensen

4.     Formandens beretning
Der er såmænd gået 4 år, siden vi startede på en frisk i bestyrelsen for

Malt Herreds Biavlerforening. www.maltherredbiavler.dk

Vi følger med i hvad der sker omkring os vedr. biavl, og ser-/ og følger gerne det nyeste omkring bier og biavl.

Vi deltager i forskellige arrangementer på Sønderskov, og  lejlighedsvis også Open By Night i  Vejen og Brørup, hvor vi kloger os på bestøvningens værdi for samfundet, og i særdeleshed, -

- Vigtigheden af, køb lokalt honning, derved sikrer du at bestøvning lokalt/ i Danmark.

Ved sådanne arrangementer er der mange der viser stor interesse for vor aktivitet omkring begynderkurser i bier, biavl og honningproduktion.

Vi har ca. status Q i medlemstallet.

DBF har haft store medlemstilgang de seneste 5 år, men ikke i Malt Herreds biavlerforening.

Kursisterne fra de seneste 4 bi-nybegynderhold  har ikke øget medlemstallet ret meget.

Hvad skal der til for at holde på de nuværende medlemmer?

Hvad skal der til for at øge medlemstallet?

DBF arbejder på  et projekt " Lokale Koordinatorer" - hvor de foreslår øget involvering af de lokale medlemmer.

Biavlerforeningens aktivitetsfolder vidner om en del andre aktiviteter:

f. eks. Inspiration: Honning i køkkenet, i slotskælderen på Sønderskov Slot. Nu for 3. gang. En super aften, der var rigtig god tilslutning.

 • Honningslyngning, pandekager (på bål) og jordbær- lørdag d. 18. juni om eftermiddagen. Der kom pludselig en del familier med mindre børn.
 • Foreningsudflugt til Fanø, hvor de 19 deltagere fik en forrygende dag ud af det.

Derudover har vi deltaget aktivt i en del arrangementer fra Sønderskov.

 • Historiefestival,blev desværre aflyst.
 •  Æblefestival
 • Jul på Sønderskov
 • Et par havekreds arrangementer.

Men se det hele på www.maltherredbiavler.dk

Vi er faktisk lidt stolte af hjemmesiden.

Vi har selvfølgelig også været med ved DBF formandsmøde, generalforsamling og biavlerkonference.

Tilbage til skolebigården:

Vi har haft åbent bigård hver torsdag aften fra 28. april til 25. august 2016.

Vore Bi-nybegyndere har været flittige gæster + enkelte andre bi-interesserede.

Sidste år kunne jeg desværre sige at, "det var op af bakke"

 I foråret var der 4 nye bifamilier, men bierne har været hårde ved deres dronninger i 2016!

Vi har lavet 4 nye bifamilier,

- Der er nye dronninger i alle 8 bifamilier i skolebigården.

Som jeg hører fra andre biavlere/ honningproducenter, har sæson 2016 ikke været gunstig for nektar-indtag. Som alle andre, fik vi mindre honning i 2016 end forventet.

Som I sikkert ved, har vi nu alt materiel og honninglager i containeren her på matriklen.

Vore nye biavlere bakker flittigt op ved vore arrangementer, men hvad skal der til for at få de erfarne biavlere med?

Ud over medlemskab i Malt Herreds Biavlerforening, vil vi gerne have deres - og jeres besyv med ved forskellige arrangementer.

Til slut vil jeg sige tak til Sønderskov for samarbejdet i det forløbne år.

tak til de medlemmer der bakker op om vore aktiviteter.

tak til bestyrelseskolleger for et positivt og inspirerende samarbejde i året der gik.

5. Regnskab ved Jens Erik Mulvad (Kasserer)
Foreningen i årets regnskab et fornuftigt overskud på 8000 kr. og en formue som nu igen er i samme størrelse som for ca. 4 år siden, hvor der blev investeret i fornødenheder til bigården. Vi har p.t. et restlager 20 glas honning. Regnskabet blev godkendt. Mulvad bekendtgjorde at dette var hans sidste regnskab for foreningen, da han ønskede at stoppe som kasserer. Foreningen takkede Mulvad for en flot indsats som kasserer.

6. Indkomne forslag

De nye vedtægter blev endeligt vedtaget. Ingen andre forslag modtaget.

7.Valg til bestyrelsen
Ejvind og Bjørk genopstillede og blev genvalgt

8. Valg af suppleant
Brian Frøstrup genvalgt som suppleant.

9.Valg af Revisor
Jens Larsen genvalgt

Generalforsamlingen afsluttet.

Referat generalforsamling 2015

Formanden bød de 10 fremmødte medlemmer velkommen.

Dirigent

Jens Larsen blev valgt. Jens kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Beretning
Et år er gået, ja to, såmænd 3 år er gået, siden vi startede på en frisk i bestyrelsen for Malt Herreds Biavlerforening. www.maltherredbiavler.dk Vi syntes selv at det går forrygende, men stadig ”op ad bakke” med skolebigården. Vi har ca. status Q i medlemstallet, men har dog"små 30" kursister på de 3 bi-begynderhold der nu er tilendebragt. Biavlerforeningens aktivitetsfolder vidner om en del andre aktiviteter:

 • f. eks. Inspiration: Honning i køkkenet, i slotskælderen på Sønderskov Slot. Nu for 2. gang. En super aften, der var rigtig god tilslutning.
 • Honningslyngning, pandekager og jordbær.
 • ”Grøftekanter i Vejen Kommune”
 • Se min bigård, i Stilde, hvor vi blev klogere på - ja Stilde-beboere for 8000 -10.000 år siden.

  Derudover har vi deltaget aktivt i en del arrangementer fra Sønderskov.
 • Historiefestival, Æblefestival, Jul på Sønderskov og et par havekreds arrangementer.  Men se det hele på www.maltherredbiavler.dk Vi er faktisk lidt stolte af hjemmesiden.

  Vi har selvfølgelig også været med ved DBF formandsmøde, generalforsamling og biavlerkonference.

  Tilbage til skolebigården:

Vi har haft åbent bigård hver torsdag aften fra 30. april til 27. august 2015.

Vore Bi-nybegyndere har været flittige gæster + enkelte andre bi-interesserede.

Sidste år kunne jeg desværre sige at en del bier var røvet og borte.

 I foråret blev bigården forøget med 3 nye bifamilier, så var der dog 4 bifamilier til at starte året op med. Den ene bifamilie har sværmet nogle gange, og er også brugt til "småfamilier" nu er der 6 bifamilier i bigården.

De 4 bifamilier har leveret hovedparten af årets honning:

 Forårshonning:      165 glas a' 450 gr.

Sommerhonning:      55 glas  ------

sensommerhonning: 66 glas  ------

Som I sikkert ved, har vi nu alt materiel og honninglager i containeren her på matriglen.

Vore nye biavlere bakker flittigt op ved vore arrangementer, men hvad skal der til for at få de erfarne biavlere med?

Ud over medlemskab i Malt Herreds Biavlerforening, vil vi gerne have deres besyv med ved forskellige arrangementer.

Til slut vil jeg sige tak til Sønderskov for samarbejdet i det forløbne år.

tak til de medlemmer der bakker op om vore aktiviteter.

tak til bestyrelseskolleger for et positivt og inspirerende samarbejde i året der gik.

Formandens beretning blev godkendt.

Regnskab

Regnskabet viste overskud på 4564,98 kr. Regnskabet blev godkendt.

Forslag om vedtægtsændring
Søren Dansbo fremlagde bestyrelsens forslag til de nye vedtægter. De blev vedtaget med overvældende flertal 9 for og 1 imod, men jf. de gældende gamle vedtægter kræver en vedtægtsændring en ekstraordinær generalforsamling hvor 2/3 dele af de fremmødte stemmer for. Der vil derfor indenfor nær fremtid blive inviteret til en ekstraordinær generalforsamling.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Flemming Sørensen       blev genvalgt

Søren Dansbo                ønskede ikke genvalg

Birte Schlüter               blev genvalgt

Marlene Ørum               blev nyvalgt bestyrelsesmedlem

Suppleant

Brian Frøstrup               nyvalgt suppleant

Valg af Revisor

Jens Larsen                   blev genvalgt

Budget for 2015 
Budgettet blev godkendt

Eventuelt

Arrangement i støbeskeen med fælles honningbedømmelse med de andre biavlerforeningen

Generalforsamlingen afsluttet.

Honningbedømmelsen 2015

1. Marlene Ørum vandt med hendes pressede forårshonning. Tillykke J

2. Poul Jørgensen

3. Poul Jørgensen

Generalforsamling 2015 (indkaldelse)

Malt Herreds Biavlerforening

Ordinær generalforsamling:

Torsdag d. 24. september 2014 kl. 19.30

Sted: Skolestuen på Sønderskov

Dagsorden:

Velkomst

Valg af dirigent

Valg af referent

Bestyrelsens beretning

Fremlæggelse af regnskabet, 2014/ 2015

Godkendelse af regnskabet

Forslag til vedtægtsændring (vedlagt)

Valg af bestyrelse

På valg:

    Flemming Sørensen

    Søren Dansbo

    Birte Schlüter

    Valg af suppleant:

På valg:

    Marlene Ørum

Valg af revisor:

På valg:

            Jens Larsen

    Husk et par glas honning til honningbedømmelsen.

    (Pris pr. glas til bedømmelse: kr.: 25,-)

Generalforsamling 2014

Referat fra Generalforsamling den 25. september 2014i Malt Herreds Biavlerforening.

Ordinær generalforsamling:

Torsdag d. 25. september 2014 kl. 19.30

Sted: Skolestuen på Sønderskov

Dagsorden:

Velkomst
Ejvind bød velkommen til de 15 fremmødte medlemmer.

Valg af dirigent
Søren Dansbo blev valgt.

Valg af referent
Flemming Sørensen blev valgt.

Bestyrelsens beretning
Et år er gået, ja to år er gået, siden vi startede på en frisk i bestyrelsen for Malt Herreds Biavlerforening.

Vi syntes selv at det er 2 forrygende år, men ”op ad bakke” med skolebigården. Vi har ca. status Q i medlemstallet, men har dog haft ca. 20 kursister på de to bi-begynderhold der nu er tilendebragt. Biavlerforeningens aktivitetsfolder vidner om en del andre aktiviteter:
f. eks. Inspiration: Honning i køkkenet, i slotskælderen på Sønderskov Slot. En super aften, der var rigtig god tilslutning. Honningslyngning, pandekager og jordbær. ”Grøftekanter i Vejen Kommune”. Bier på Lyng/ hør kronhjorten i brunst. Ingen kan herefter være i tvivl om hvordan det kan lyde.

Derudover har vi deltaget aktivt i en del arrangementer fra Sønderskov.

Historiefestival, Æblefestival, Jul på Sønderskov.

Men se det hele på www.maltherredbiavler.dk Vi er faktisk lidt stolte af hjemmesiden.Vi har selvfølgelig også været med ved DBF formandsmøde, generalforsamling og biavlerkonference.

Tilbage til skolebigården:

Vi har haft åbent bigård hver torsdag aften fra 01. maj til 28. august 2014. Vore Bi-nybegyndere har været flittige gæster + enkelte andre bi-interesserede. d. 09. juli var der kursister fra Askov Højskole: ”Ud i naturens spisekammer”.

Derudover kan vi ikke udelukke, at der er ”andet uro” på tidspunkter, som bierne skal forskånes for.
Forrige torsdag var der således 4 trugstader der var ”røvet” Vinterfoder og bier er væk.
Et tydelig røveri, hvor det forseglede vinterfoder var bidt op og fjernet.
Tilsyneladende ikke af vore egne bier, de var alle indvintret med foder og afsluttet myresyrebehandling.
Lige nu er der 4 bifamilier i skolebigården, 1 i trugstader og 2 i stabelmagasiner.

Vi har investeret i en rekvisitcontainer/ slyngerun, hvor der også er plads til honninglageret. Nu har vi det hele samlet hernede ved bigården.

Vi har søgt midler ved landdistriksmidlerne (LAG), og forskellige fonde m.v. men uden positivt resultat.

Der har egentlig ikke været tilfredsstillende opbakning fra vore ældre medlemmer. Ud over medlemskab i Malt Herreds Biavlerforening, vil vi gerne have deres besyv med ved forskellige arrangementer. Hvad kan vi arrangere, hvor de føler sig tiltrukket i foreningen ? (der kom ingen forslag på generalforsamlingen).

Vi har indledt et samarbejde med Vamdrup Biavlerforening, hvor vi gensidig inviterer hinanden til vore arrangementer. Det samarbejde håber vi kan udbygges.

Til slut vil jeg sige tak til Sønderskov for samarbejdet i det forløbne år.

tak til de medlemmer der bakker op om vore aktiviteter.

tak til bestyrelseskolleger for et positivt og inspirerende samarbejde i året der gik.

Fremlæggelse af regnskabet, 2013/ 2014
Jens Erik Mulvad fremlagde regnskab med et beskedent overskud på 661,50 kr.

Godkendelse af regnskabet
Regnskabet blev godkendt.

Valg af bestyrelse

På valg:

Poul Jørgensen ønskede ikke at stille op igen. Bjørk Espelund Klausen indstillet af bestyrelsen og valgt.

Ejvind Andersen blev genvalgt

Valg af suppleant:

På valg:

Marlene Ørum. Genvalgt

Valg af revisor:

På valg:

Jens Larsen. Genvalgt

Valg af delegert og suppleant. Bestyrelsen sender selv en fra foreningen.

til Danmarks Biavlerforenings generalforsamling

Eventuelt

Kort indlæg ved Biinspektøren "Biernes sundhed lige nu"
Den nuværende biinspektør er desværre sygdomsramt. Carsten Vikjær kunne meddele at han havde indgået aftale om at varetaget jobbet fremover.
Flemming Sørensen havde et par figurer med omkring udbrud af bipest i vores område såvel på landsplan. Carsten kunne supplere og meddele at vi ikke har haft udbrud i vores område i år.

Husk et par glas honning til honningbedømmelsen.

(Pris pr glas til bedømmelse: kr.: 25,-)

Jens Erik Mulvad blev årets vinder med den bedste honning.

Generalforsamling 26. september 2013

General forsamlingen blev indledt ved at konstatere at 10 medlemmer var dukket op. Formanden bød velkommen og herefter blev Jens Larsen valgt til dirigent og FlemmingSørensen valgt som referent.

Formandens beretning.

Ejvind orienterede om vores opstart sidste år hvor bipest igen brød ud i skolebigården og en enstemming bestyrelses beslutning om, at slå de tre tilbageværende familier ihjel og dermed starte bigården fra en frisk. Dette medførte grundig rengøring af materiel og indkøb af nye familier og material (rammer og magasiner m.m.), samt en skurvogn til opbevaring af materiel. Herefter orienterede formanden om nogle af de gennemførte aktiviteter bl.a. bigårdsbesøg hos Poul og hos et medlem af vores naboforening i Vamdrup, samt vores begynderkursus, som har været godt besøgt. Orienterede også om at vi har fået en hjemmeside www.MaltHerredBiavler.dk som nu har haft mere end 3500 besøg siden foråret. Sluttede med at konstatere at både øget aktivitetsniveau og en frisk start i skolebigården kan ses på årets regnskab. Formandens beretning blev herefter diskuteret og især den markante ”nulstilning”og nye opstart i bigården blev kommenteret, som værende meget drastisk. Bestyrelsen understregede at der stod en enig bestyrelse bag beslutningen og et ønske om at komme bipesten til livs.

Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev gennemgået af Jens Erik Mulvad og der blev præsenteret et samlet driftsunderskud på 19.000 kr. En forklaring på resultatet var især investeringerne i familier og materiel, et øget aktivitetsniveau, samt manglende honningindtægter. Bestyrelsen udtrykte bevisthed om det øgede forbrug og fremlagde et budget for næste regnskabsår, hvor de forventede udgifter er væsentligt reducerede og indtægterne forventeligt er stigende.Bestyrelsen foreslog i den forbindelse en kontingentstigning fra 100 til 150 kr. Herefter blev regnskabet og kontingent stigningen godkendt.

Valg til bestyrelsen

På valg var Lars Doktor (ikke fremmødt),Dines Holm (ønskede ikke genvalg), Flemming Sørensen (ønskede genvalg). Til de tre ledige poster blev valgt: Birte Schlüter, Søren Dansbo og Flemming Sørensen. Alle blev valgt for en 2 årig periode. Som suppleant opstillende og valgtes Marlene Ørum. Velkommen til de nyvalgte og tak for indsatsen til Lars Doktor og Dines Holm. Bestyrelsen vil konstituere sig snarest.

Valg af revisor

Genvalg til Jens Larsen.

Jævnfør vedtægter skal generalforsamlingen vælge en delegert og suppleant til Danmarks Biavlerforenings generalforsamling, Dette blev af generalforsamlingen overladt til bestyrelsens afgørelse.

Orientering om bisygdomme

Blev gennemgået af biinspektør Palle Jensen. Vi har i foråret haft tre tilfælde af bipest i området. Alle tilfælde er håndteret og der har ikke været nye udbrud i de konkrete bigårde. Palle orienterede om, at flytteattester nu er digitale og der kommer ikke flere papirattester i trykken. Der er 6 bigårde indenfor Palle (biinspektørens) område som deltager i en større EU undersøgelse af biernes sundhedstilstand. Der udtages løbende prøver og undersøgelsen forløber i 3 år.

Eventuelt.

Der var ros til foreningens begynderkursus, som har været både lærerigt og er gennemført med stor åbenhed overfor de nye medlemmer. Ejvind, Poul og Mulvad har gjort et fantastisk arbejde. Mogens (tidligere kasserer) takkede Ejvind og Birte for hjælp med hans bistader, da han i sommer havde problemer efter en ulykke.

Den officielle generalforsamling var herefter afsluttet.

Tilbage var honningsmagningen. To dygtige biavlere fra Vamdrup havde vurderet de ca. 12 indleverede honninger og kunne præsentere Jens Erik Mulvad som vinder af honningsmagningen. Han blev skarpt efterfulgt af Poul Jørgensen som fik både 2 og 3. pladsen.

Herefter afsluttedes aftenen med rødvin, boller, ost og honning, samt en kop kaffe. Tak til Lis for hjemmebagte boller og stor hjælp til forplejningen.

Flemming Sørensen

30. september 2013